GRADSKI I PRIGRADSKI PREVOZ PO NOVOM MODELU

Od 1. apri­la grad­s­ki i pri­grad­s­ki auto­bus­ki pre­voz na ter­i­tori­ji Piro­ta real­izu­je se po mod­elu javno-pri­vatnog part­ner­st­va. U prve dve nedel­je nije bilo ve}ih primed­bi gra|ana, ka‘u iz grad­skog Odel­jen­ja za urban­izam.