ATANASKOVIĆ: MALA I SREDNJA PREDUZEĆA SU MOTOR PRIVREDE U SRBIJI

Min­istar­ka privrede An|elka Atanaskovi}, zavr{ila je dvod­nevnu pose­tu Pirot­skom okrugu. Posle ju~era{njeg obi­las­ka kom­pani­je Tigar u Piro­tu i mlekare Stara plan­i­na u Dim­itro­v­gradu, danas je obi{la fir­mu D com­pa­ny u Babu{nici.