USVOJENA NOVA STRATEGIJA REFORME JAVNE UPRAVE

Vla­da Repub­like Srbi­je usvo­ji­la je novu Strate­gi­ju reforme javne uprave za nared­ni desetogodi{nji period. 

Strate­gi­ja prvi put uvo­di krovnu poli­tiku pru‘anja uslo­va kako bi se nas­tavio i unapre­dio trend razvo­ja korisni~ki orjen­ti­sanih ulu­ga i uvo|enja stan­dar­da i kvalite­ta pru‘nja uslu­ga gra|anima i privredi. 

Kao krovni doku­ment obuh­va­ta tri akciona plana: upravl­jan­je ljud­skim resur­si­ma, pru‘anje uslu­ga i odgov­ornost i trans­par­ent­nost, i tri pro­gra­ma u oblasti plani­ran­ja i koor­di­naci­je javnih poli­ti­ka, upravl­jan­ja javn­im finan­si­ja­ma i refor­mi sis­tema lokalne samouprave, kroz koje Evropska uni­ja prati napredak Srbi­je u pro­ce­su evrop­skih integracija. 

Nova Strate­gi­ja za peri­od od 2021. do 2030. godine, sa akcionim planom za peri­od od 2021. do 2025. godine, izra|ena je na osnovu eval­u­ci­je prethodnog strate{kog doku­men­ta i uz sveobuh­vatne kon­sultaci­je pred­stavni­ka dr‘avnih organa, neza­v­is­nih dr‘avnih organa, udru‘enja gra|ana i Privredne komore Srbi­je, kao i u~e{}a Del­e­gaci­je EU u Srbi­ji i pred­stavni­ka SIGME/OEBS‑a, navo­di se u saop{tenju Min­istarst­va dr‘avne uprave i lokane samouprave.