ODRŽANA SEDNICA SOCIJALNO EKONOMSKOG SAVETA GRADA PIROTA

Danas je odr‘ana redov­na sed­ni­ca Soci­jal­no ekonom­skog save­ta gra­da Piro­ta. Na sed­ni­ci se, izme|u osta­log raspravl­ja­lo o polo‘aju ugos­titel­ja u doba pan­demi­je i koefi­ci­jen­ti­ma zaposlenih u javnom sektoru.