NASTAVLJA SE ZAMENA VODOVODNE I IZGRADNJA KANALIZACIONE MREŽE

Svake godine na ter­i­tori­ji Piro­ta zameni se izme|u tri i pet kilo­metara vodovodne mre‘e. Radi i na izgrad­nji kanal­izaci­je. Ekipe Vodovo­da su na terenu i ovih dana.