NA COVID-19 JOŠ 65 POZITIVNIH, 4 OSOBE PREMINULE OD POSLEDICA VIRUSA

Potvr|eno je 65 oso­ba poz­i­tivnih na kovid-19 na podru~ju Pirot­skog okru­ga ju~e i danas, 4 osobe pre­minule su od posled­i­ca infek­ci­je,  saop{teno je iz ZZJZ. Pre­ma podaci­ma Zavo­da od ukupnog bro­ja reg­istrovanih oso­ba zara‘enih kro­na viru­som 32  su iz Piro­ta, 16 je iz Dim­itro­vgra­da, 5 iz Babu{nice i 11 iz Bele Palanke.  Na PCR anal­izu danas je posla­to 56 uzo­ra­ka iz okru­ga. U pirot­skoj Bol­ni­ci na le~enju je 48 bolesni­ka — 29 iz Piro­ta, 6  iz Babu{nice, 6 iz Dim­itro­vgra­da i 7 iz Bele Palanke. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja u dane viken­da obavl­jeno je 250 pre­gle­da, od toga 95 prvih.  Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu ocen­ju­je se i dal­je kao kao nepo­volj­na, navode iz Zavo­da.  Na podru~ju Pirot­skog okru­ga  do sada su vakcin­isane 19.823 osobe, a 15.131 oso­ba prim­i­la je obe doze vakcine.

 

U Srbi­ji pre­minu­lo 38 oso­ba, još 2.965 novozaraženih

 

Pre­ma zvani~nim podaci­ma, u posled­n­ja 24 sata pre­minu­lo je jo{ 38 oso­ba od posled­i­ca korona virusa u Srbi­ji, objavl­jeno je na saj­tu Min­istarst­va zdravl­ja. Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja na koron­avirus je testi­ra­no 12.767 oso­ba, a reg­istrovano je 2.965 zara‘enih. Na res­pi­ra­tori­ma su 254 paci­jen­ta. Ukup­no je hos­pi­tal­i­zo­vano 7.809 osoba.