MINISTARKA PRIVREDE NAJAVLJUJE STRATEŠKOG PARTNERA ZA TIGAR AD

Min­istar­ka privrede An|elka Atanaskovi} obi{la je danas u Piro­tu fab­riku Tigar ad. Ovu kom­pani­ju o~ekuje usva­jan­je unapred pripreml­jenog plana reor­ga­ni­zaci­je u maju, a dr‘ava je u potrazi za strate{kim partnerom.