AKCIJA ”DOBRO DELO” U PIROTU

UG ”Osve‘enje” i fejs­buk gru­pa ”Mame Piro}anke” u sub­o­tu su orga­ni­zo­vali su jo{ jed­nu human­i­tar­nu akci­ju priku­pl­jan­ja nov­ca namen­jenog Slu‘bi neona­tologi­je i De~ijem odel­jen­ju Op{e bol­nice Pirot. Ista akci­ja bi}e orga­ni­zo­vana i 17.aprila.