ZAVRŠNICA PROJEKTA ”ŠKOLOGRAM” I U PIROTU 09042021

Dode­lom zah­val­ni­ca i nagra­da u O[ Vuk Karadzi} zavr{ena je real­izaci­ja pro­jek­ta ”[kolo­gram — zaprati mudro” koji se bavio pamet­nim kori{}enjem inter­ne­ta, odnos­no insta­gra­ma. Pro­jekat real­izu­je O[ ”14. okto­bar” iz Beogra­da. Osim “|aka iz ove {kole, u [kolo­gra­mu su u~estvovali i u~enici O[” Vladimir Rolovi}, O[” Bo{ko \uri~i}” iz Jago­dine i O[ ”Vuk Karad‘i}” iz Pirota.