PODELJENO 100 SADNICA BELOG JASENA GRAĐANIMA U AKCIJI ”POSADI SVOJ HLAD” 09042021

Grad Pirot pridru‘io se akci­ji ”Posa­di svoj hlad” zahvaljuju}i ini­ci­ja­tivi pokrenu­toj na dru{tvenim mre‘ama i odzivu gra|ana. Piro}ancima su besplat­no podel­jene sad­nice bel­og jasena.