PIROĆANKA ANA MLADENOVIĆ ISPITUJE GREBEN NAD ZAVOJSKIM JEZEROM 09042021

Piro}anka Ana Mlade­n­ovi}, ‘ivi i radi u Beogradu. Stru~ni je sarad­nik na Rudarsko geolo{kom fakul­te­tu u Beogradu. God­i­na­ma unazad bavi se istra‘ivanjem pe}ina, ali i zemljotre­sa. Ovih dana }e sa kolega­ma borav­i­ti na grebe­nu iznad Zavo­jskog jezera.