NOVA EKOLOŠKA KAMPANJA REGIONALNE DEPONIJE PIROT 09042021

”O~isti svoj dom, izbaci sve {to ti smeta” — to je naziv nove ekolo{ke kam­pan­je koja 26. apri­la po~inje u Piro­tu. Kam­pan­ju pokre}e Region­al­na deponi­ja Pirot u sarad­nji sa Grad­skom upravom i Komu­nal­cem u sklopu pro­jek­ta ”Recik­li­ra­j­mo za Pirot”.