NAJMLAĐI KOVID PACIJENT U BOLNICI IMA 19 GODINA 09042021

Epidemiolo{ka situaci­ja u Pirot­skom okrugu u posled­njih mesec dana se pro­cen­ju­je kao nesig­ur­na. Posle peri­o­da smiri­van­ja epi­demi­je s po~etka godine pono­vo je pove}an broj hos­pi­tal­i­zo­vanih u Op{toj bol­ni­ci Pirot. Kak­va je trenut­na situacija ?