DODELJENE NAGRADE NA SALONU KNJIGE I GRAFIKE 09042021

Salon knjige i grafike u Piro­tu tra­je do 13. apri­la. Zbog epidemiolo{ke situaci­je Salon se ove godine odr‘ava u druga~ijim uslovi­ma u odno­su na prethod­ne. Ipak, u~esnicima su i ove godine dodel­je­na sajam­s­ka priznanja.