CVETKOVIĆ O PROBNOM POLAGANJU MALE MATURE 09042021

Danas i sutra u osnovn­im {kola­ma u Srbi­ji orga­nizu­je se prob­ni zavr{ni ispit za u~enike osmog razre­da. Prob­na mala matu­ra ne}e se mno­go raz­liko­vati od pro{logodi{nje, jer se sprovo­di u vreme epi­demi­je koja name}e druga~iji na~in orga­ni­zaci­je. Deca su danas radi­la test iz matem­atike. Sutra }e radi­ti prob­ni test iz mater­n­jeg jezi­ka i kom­bi­no­vani test.