U OKRUGU NOVE USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE KROZ PROGRAM SWISS PRO 08042021

U okrugu }e biti real­i­zo­vane dve nove usluge soci­jalne za{tite kroz pro­gram Swiss PRO. Javni poziv real­i­zo­van je s cil­jem ubla‘avanja posled­i­ca pan­demi­je u lokalnim samouprava­ma. Pro­jek­ti su kroz ovaj pro­gram odobreni Piro­tu i Babu{nici. O~ekuje se pot­pi­si­van­je ugovora.