PLANIRANA VAKCINACIJA 1.000 LJUDI U PIROTU 08042021

Masov­na vakci­naci­ja pro­tiv korona virusa u Piro­tu po~ela je 14.januara. Sva­ki dan se temeljno plani­ra na osnovu spisko­va pri­javl­jenih gra|ana na por­tal E upra­va. Pored vakci­naci­je gra|ana koji dolaze po zakazi­van­ju, po~ela je i imu­nizaci­je bez prethodnog pri­javlji­van­ja. Gra|anima su dos­tup­ne vakcine Sino­farm i Astra Zene­ka. Date su i smer­nice za rizi~ne grupe lju­di koji }e vakcinu mo}i od 10.aprila da prime u u Uni­verzitet­skom klini~kom cen­tru Ni{.