KULTURA OPSTAJE U VREME PANDEMIJE 08042021

Doga|aji u oblasti kul­ture prilago|eni su vre­menu u kome ‘ivi­mo. Ipak, va‘no je da ih ima, ka‘u posleni­ci kul­ture. U moru infor­ma­ci­ja o epi­demi­ji, pozori{te, bioskop, galer­i­je i knji­ga ~oveku su beg od stvarnos­ti i pri­li­ka za rastere}enje uma. Aktuel­na situaci­ja uti~e i na men­tal­no zdravl­je. Psi­holozi podse}aju da su osnovni stubovi men­talnog zdravl­ja ~ove­ka potre­ba za drugi­ma i ose}ajem sigurnosti.