DANAS JE MEĐUNARODNI DAN ROMA

Me|unarodni dan Roma obele‘ava se svake godine 8. apri­la. Ovaj dan pred­stavl­ja se}anje na prvi me|unarodni kon­gres Roma odr‘an 1971. godine u Lon­donu. Ove godine obele‘ava se 50 god­i­na od kon­gre­sa u Lon­donu. Tada je za rom­sku him­nu izabrana pes­ma \elem, |elem. Za zas­tavu je odabrana pla­vo-zele­na dvobo­jni­ca sa crven­im to~kom u sre­di­ni koji je sim­bol napret­ka i pokre­ta, ali i migraci­je Roma tokom istori­je. Cilj obele‘avanja Dana Roma je podizan­je svesti o prob­lemi­ma sa koji­ma se Romi suo~avaju.