USVAJANJE LPA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

Nedavno je odr‘ana prva sed­ni­ca novog sazi­va Komisi­je za rod­nu pravno­pravnost i jed­nakost za sve u Piro­tu. Predsed­ni­ca komisi­je Mile­na Dim­itri­je­vi} ka‘e za TV Pirot da }e radi­ti na usva­jan­ju Lokalnog akcionog plana za rod­nu ravnopravnost.