RECIKLAŽOM NA LOKALNOM NIVOU DO ZDRAVE ŽIVOTNE SREDINE

Ulo­ga lokalnih samoupra­va va‘na je za podizan­je svesti gra|ana o za{titi ‘ivotne sre­dine. Istra‘ivali smo koje su obaveze lokalne samouprave za unapre|enje proce­sa recikla‘e, koliko je pravil­no odla­gan­je otpa­da va‘an seg­ment u na{oj svakod­nevi­ci i koliko se ula‘e u pravil­no upravl­jan­je otpadom.