IZLOŽBA ”FIGURACIJA U KERAMICI”

Izlo‘ba pod nazivom ”Fig­u­raci­ja u keram­i­ci” Mar­i­je Stano­jlovi} otvore­na je sino} u Galer­i­ji ”^edomir Krsti}”.