NA PODRUČJU OKRUGA JOŠ 40 NOVOPOTVRĐENIH NA COVID 19

Pre­ma posled­njim podaci­ma Zavo­da za javno zdravl­je Pirot na podru~ju Pirot­skog okru­ga je potvr|eno jo{ 40 novoobolelih poz­i­tivnih oso­ba na COVID- 19. Od tog bro­ja, 27 oso­ba je iz Piro­ta, 8 iz Dim­itro­vgra­da ‚1 iz Babu{nice i 4 iz Bele Palanke. U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~e se 54 bolesni­ka, od kojih 31 iz Piro­ta, 9 iz Babu{nice, 9 iz Dim­itro­vgra­da i 5 iz Bele Palanke. Bitku sa kovid infek­ci­jom izgu­bi­la je jed­na oso­ba iz Piro­ta. Na podru~ju Pirot­skog okru­ga do sada je vakcin­isana 17.851 osoba,a 14.486 oso­ba je prim­i­lo dve doze vakcine. 

Jo{ 3.615 poz­i­tivnih na virus korona u Srbiji 

Pre­ma podaci­ma min­istarst­va zdravl­ja od testi­rane 15.904 osobe virus korona ptovr|en je kod 3.615 oso­ba. Bitku sa kovid infek­ci­jom izgu­bile su 42 osobe. Na hos­pi­tal­nom le~enju je 7.938 paci­je­na­ta. Na res­pi­ra­tori­ma je 267 pacijenata.