VAKCINACIJA I ZA GRAĐANE SA ALERGIJSKIM REAKCIJAMA NA MEDICINSKA SREDSTVA

Vakci­naci­ja }e biti omogu}ena i gra|anima koji su rani­je imali alergi­jske reak­ci­je ili anafilakti~ki {ok na med­i­cin­s­ka sred­st­va. Oni mogu da prime vakcinu posle 10. apri­la u Klini~kom cen­tru Ni{ pod nad­zorom anestezi­olo­ga, navode iz Tima za vakci­naci­ju Grad­skog {taba za vanredne situaci­je. Volon­teri Kol cen­tra Gradske uprave Pirot }e danas pozi­vati gra|ane koji su se pri­jav­ili za vakci­naci­ju, a ima­ju u istori­ji bolesti alergi­jske reak­ci­je, i obavesti­ti ih o pos­tup­ku zakazi­van­ja vakci­naci­je, ka‘e se u saop{tenju.