U TOKU REKONSTRUKCIJA DELA ULICE PREDRAGA BOŠKOVIĆA 06042021

Gra|evinska sezona u Piro­tu po~ela je zvani~no 1. apri­la. Plani­rana je i rekon­struk­ci­ja bro­jnih uli­ca na ter­i­tori­ji gra­da. Prvo gradili{te je nedaleko od cen­tra Pirota.