SPOJ POEZIJE I MUZIKE IZ FRANCUSKE U 180 SEKUNDI 06042021

Stara izre­ka ka‘e da {to vi{e jezi­ka znamo to smo bogati­ji. U~enici pirotske Gim­naz­i­je Mina Jovanovi} i Du{an Marinkov osvo­jili su dru­go mesto na takmi~enju ”180 sekun­di za fran­cus­ki jezik” u kat­e­gori­ji sred­njih {kola.