PREMINULO 40 OSOBA OD POSLEDICA KORONA VIRUSA, JOŠ 4.398 NOVOZARAŽENIH

Pre­ma zvani~nim podaci­ma, u posled­n­ja 24 sata pre­minu­lo je jo{ 40 oso­ba od posled­i­ca koron­avirusa u Srbi­ji, a reg­istrovano je 4.398 novozara‘enih, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja u zemlji testi­rane su 18.233 osobe na korona virus. Na res­pi­ra­tori­ma je 271 paci­jent. Ukup­no su hos­pi­tal­i­zo­vane 7.894 osobe.