PODELA SADNICA U AKCIJI ”POSADI SVOJ HLAD”

Grad Pirot pridru‘io se akci­ji ”Posa­di svoj hlad” zahvaljuju}i ini­ci­ja­tivi pokrenu­toj na dru{tvenim mre‘ama i odzivu gra|ana. Ova akci­ja orga­nizu­je se u celoj Srbi­ji i obuh­va­ta javnu podelu 30.000 mladih sad­ni­ca bel­og javo­ra, koje su obezbe|ene uz pomo} dru{tveno odgov­ornih kom­pani­ja. Gra|anima Piro­ta bi}e podel­jeno 100 sad­ni­ca bel­og jase­na u petak, 9. apri­la, u 12 sati na Trgu ispred Doma kul­ture, navo­di se u saop{tenju Gradske uprave. Sva­ka sad­ni­ca sadr‘i logo spon­zo­ra i QR kod za reg­is­traciju i dobi­jan­je uput­sta­va za pra}enje razvo­ja jasena.