POČINJE VAKCINACIJA BEZ ZKAZIVANJA

Vakci­naci­ja gra|ana koji se nisu pri­jav­ili putem por­ta­la e‑Uprava po~inje danas i u Piro­tu. Oni koji se nisu pri­jav­ili, a ‘ele da se vakcin{u, mogu danas da prime prvu dozu kineske, Sio­farm, vakcine na punk­tu broj 3 na Zatvorenom bazenu, potvr­dio je za TV Pirot Bojan Ran|elovi}, ~lan grad­skog Tima za vakci­naci­ju. Predvi|eno je da se danas na punk­tovi­ma na Zatvorenom bazenu vakcini{u prvom dozom Sino­farm vakcine i gra|ani koji su iskaza­li intereso­van­je za vakci­naci­ju putem por­ta­la e‑Uprave.