”MAKARON MODA” POKRENULA PROIZVODNJU U PIROTU 06042021

Fir­ma ”Makaron moda” otvo­rila je proizvod­ni pogon u Piro­tu. Pogon je danas obi{ao gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} sa saradnicima.