DRUGI SASTANAK UGOSTITELJA I PREDSTAVNIKA LOKALNE SAMOUPRAVE 06042021

Danas je odr‘an dru­gi sas­tanak pirot­skih ugos­titel­ja i pred­stavni­ka lokalne samouprave u svetlu novih mera na suzbi­jan­ju {iren­ja virusa korona. Sas­tanak je bio kon­struk­ti­van, a pored nov~ane pomo}i koju su tra‘ili od lokalne samouprave, ugos­titelji su izneli i druge prob­leme sa koji­ma se suo~avaju, tra‘e}i, ujed­in­jeni pomo} Gra­da Pirota.