DODELA SAJAMSKIH PRIZNANJA

Dodela sajam­skih priz­nan­ja je u ~etvr­tak, 8. apri­la u 18 sati u Klubu Doma kul­ture. Pola sata kas­ni­je je trib­i­na pod nazivom ”Red­itelji, pis­ci io knjige”. Na trib­i­ni }e gov­oriti Milo­rad Milinkovi} i Bo{ko Milosavljevi”}.Promocija knjige Bobana Miti}a ”Na{i u belom sve­tu” bi}e 9. apri­la. Pored auto­ra, na pro­mo­ci­ji }e gov­oriti i Milomir Mari}, Van­ja Buli} i Tomis­lav G. Pana­jo­tovi}. Pro­mo­ci­ja je u Klubu Doma kul­ture u 18:30.