PIROT NA SPISKU GRADOVA ZA VAKCINACIJU GRAĐANA BEZ ZAKAZIVANJA

I u Piro­tu }e u nared­nom peri­o­du biti omogu}ena vakci­naci­ja gra|ana bez zakazi­van­ja — najnovi­ji su podaci Gradske uprave. U lokalnoj samoupravi dobili su i pre­cizne smer­nice za one gra|ane koji su iskaza­li ‘elju da se vakcini{u, a u svo­joj istori­ji bolesti su imali alergi­jske reak­ci­je ili anafilakti~ki {ok na odre|eno med­i­cin­sko sred­st­vo.