ODLOŽENO ROČIŠTE ZA UPPR TIGRA A.D.

Ro~i{te za Unapred pripreml­jeni plan reor­ga­ni­zaci­je Tigra a.d. koje je tre­ba­lo da bude odr‘ano sutra, odlo‘eno je za 27. maj. Ro~i{te je pomereno zbog tehni~kih izme­na u planu kako bi se pove­ri­o­ci upoz­nali sa ovim izme­na­ma. Direk­tor Tigra a.d. Vladimir Ili} ka‘e za TV Pirot da o~ekuje da ishod bude poz­i­ti­van. To bi podrazumeva­lo da se potpi{e ugov­or sa strate{kim part­nerom i da se nas­tavi sa dobrom poslovnom poli­tikom. Dr‘ava je i do sada poma­gala Tigar i o~ekujem da }e to biti i posle UPPR‑a, ka‘e Ili}.