NA SALONU KNJIGE I GRAFIKE ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE ALTERNATIVNA ISTORIJA SRBIJE

Iako se ovogodi{nji Salon knjige i grafike odr‘ava kas­ni­je nego obi~no i na otvorenom zbog akutelne situaci­je, ne izosta­ju tradi­cionalne pro­mo­ci­je knji­ga. Min­u­log viken­da pred­stavl­je­na je Alter­na­tiv­na istori­ja Srbi­je. Pro­mo­ci­ji je pris­ustvo­vao i jedan od auto­ra Pre­drag J. Markovi}.