ZZJZ: KORONA VIRUS POTVRĐEN KOD 42 OSOBE IZ OKRUGA

Korona virus potvr|en je kod jo{ 42 osobe iz Pirot­skog okru­ga: 28 iz Piro­ta, jed­na iz Dim­itro­vgra­da, 6 iz Babu{nice i 7 iz Bele Palanke, saop{teno je iz ZZJZ Pirot. Na PCR anal­izu danas je poslato 50 uzo­raka u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko”. Na le~enju u Op{toj bol­ni­ci Pirot trenut­no je 51 paci­jent, najvi{e iz Piro­ta 29, iz Dim­itro­vgra­da 11, Babu{nice 4 i 7 iz Bele Palanke. U kovid ambu­lan­ti obavl­jeno je 188 pre­gle­da, od kojih je 66 prvih i 122 kon­trol­na. Stru~njaci Zavo­da epidemiolo{ku situaci­ju u Pirot­skom okrugu ocen­ju­ju nepo­voljnom sa ten­den­ci­jom pogor{anja i isti~u da je intezitet preno{enja virusa u pop­u­laciji visok. U saop{tenju se doda­je da je neophod­no po{tovanje svih mera pre­ven­ci­je, a da je za odr‘avanje epidemiolo{ke situaci­je pod kon­trolom klju~na i vakci­naci­ja. Pre­ma podaci­ma ZZJZ od po~etka masovne imu­nizaci­je do 1.aprila u okrugu je vakcin­isano 17.221 osoba, od tog bro­ja 13.768 gra|ana prim­i­lo je obe doze vakcine. 

Jo{ 4.826 novoobolelih od virusa korona u Srbiji 

U posled­n­ja 24 sata bitku sa kovid infek­ci­jom izgu­bi­lo je 39 oso­ba u Srbi­ji. Lab­o­ra­tori­js­ki je potvr|eno jo{ 4. 826 oso­ba poz­i­tivnih na COVID 19 od 16. 910 testi­ranih. Na hos­pi­tal­nom le~enju je 7.641 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma je 299 paci­je­na­ta.