”ZAJEDNO ZA ZAJEDNICU” I U PIROTU

Pan­demi­ja virusa korona uzroko­vala je bro­jne prob­leme. Mnogi­ma je aktuel­na situaci­ja uskrati­la mogu}nost pri­hodovan­ja. NALED u sarad­nji sa Aso­ci­jaci­jom koor­di­na­to­ra za rom­s­ka pitan­ja kroz pro­jekat Nema~ke razvo­jne sarad­nje ral­izu­je pro­gram ”Zajed­no za zajednicu”.