NASTAVLJA SE DIGITALIZACIJA ZAVIČAJNE ZBIRKE PIROTSKE BIBLIOTEKE

Nas­tavl­ja se dig­i­tal­izaci­ja gra|e Nar­o­dne bib­lioteke Pirot. Za to je neophod­na i odgovaraju}a opre­ma. O pro­ce­su dig­i­tal­izaci­je real­izu­ju se i edukaci­je za bib­liotekare.