NABAVKA NOVE OPREME ZA STRUČNU PRAKSU U TEHNIČKOJ ŠKOLI

Za obavl­jan­je prakti~ne nas­tave u radioni­ca­ma sred­njih stru~nih {kola neophod­na je odgovaraju}a opre­ma. Stal­no je potreb­na i nabav­ka nove. [kole to real­izu­ju i kroz razli~ite pro­jek­te i u sarad­nji sa bro­jn­im dona­tori­ma. U Tehni~koj {koli nedavno su dobili nove CNC ma{ine.