VAUČERI ZA PORODICE SA VIŠE DECE LOŠIJEG MATERIJALNOG STATUSA

Crveni krst Piro tne presta­je sa aktivnos­ti ni tokom pan­demi­je. Najugro‘enijima poma‘u i kroz sarad­nju sa UNICEF-om.