RADIĆE SE NACIONALNA STUDIJA STEPENA IMUNITETA GRAĐANA NA KOVID19

Masov­na imu­nizaci­ja pro­tiv Kovida19 u Srbi­ji tra­je ne{to vi{e od tri mese­ca. Do sada je obe doze vakcine prim­i­lo vi{e od mil­ion lju­di u na{oj zemlji, na ter­i­tori­ji Pirot­skog okru­ga oko 14.000 gra|ana. Uprkos imu­nite­tu neophod­no je i dal­je po{tovanje mera prevencije.