PREVENCIJA I OTKLANJANJE DEFORMITETA U LABORATORIJI POKRETA ”LOM”

Pre­ven­ci­ja i otk­lan­jan­je defor­mite­ta kod dece i odraslih cilj je pos­to­jan­ja Lab­o­ra­tori­je pokre­ta Lom. Tren­inzi u Lomu su indi­vid­u­al­ni, a pomo} je dobrodo{la {kolarci­ma, ali i odrasli­ma koji sve ~e{}e ima­ju neku vrstu prob­le­ma sa ki~mom, bolovi­ma u mi{i}ima zbog male fizi~ke aktivnos­ti i nepravilnog dr‘anja tela.