KORONA VIRUS REGISTROVAN KOD JOŠ 28 OSOBA IZ OKRUGA

Korona virus potvr|en je kod jo{ 26 oso­ba iz okru­ga — 16 iz Piro­ta, 2 iz Dim­itro­vgra­da, 2 iz Babu{nice i6 iz Bele Palanke, saop{teno je iz ZZJZ Pirot. Na PCR anal­izu danas je poslat 41 uzo­rak u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko”. Na le~enju u Op{toj bol­ni­ci Pirot trenut­no su 53 paci­jen­ta. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja ju~e su obavl­je­na 233 pre­gle­da, od toga 177 kon­trolih. Stru~njaci Zavo­da epidemiolo{ku situaci­ju u okrugu ocen­ju­ju nepo­voljnom sa ten­den­ci­jom pogor{anja i isti~u da je intezitet preno{enja virusa u pop­u­laciji visok. U saop{tenju se doda­je da je neophod­no po{tovanje svih mera pre­ven­ci­je, a da je za odr‘avanje epidemiolo{ke situaci­je pod kon­trolom klju~na i vakci­naci­ja. Pre­ma podaci­ma ZZJZ od po~etka masovne imu­nizaci­je do kra­ja mar­ta u okrugu su vakcin­isane 16.862 osobe, od tog bro­ja 13.635 gra|ana prim­i­lo je obe doze vakcine. 

Preminu­lo još 37 oso­ba od posled­i­ca virusa u srbi­ji, 4.810 novozaraženih

U Srbi­ji je pre­minu­lo jo{ 37 oso­ba u posled­n­ja 24 sat aod posled­i­ca korona virusa, a reg­istrovano je 4.810 novoobolelih, objav­i­lo je MIn­istarst­vo zdravl­ja. Testi­rane su 16.693 osobe od posled­njeg pre­se­ka stan­ja. Na res­pi­ra­tori­ma je 291 paci­jent. Ukup­no je hos­pi­tal­i­zo­vano 7.509 gra|ana.