UČENICI TEHNIČKE ŠKOLE POBEDNICI KONKURSA ”EVROPA I JA”

Odlukom i pub­like i ‘iri­ja, pro­jekat u~enika pirotske Tehni~ke {kole progla{en je pobed­nikom ovogodi{njeg konkur­sa ”Evropa i ja”. Tri­jum­fo­vali su u kat­e­gori­ji Mul­ti­medi­ja. Konkurs je raspisala Del­e­gaci­ja Evropske uni­je u Srbi­ji u sklopu ovogodi{njeg Evrop­skog dnevnika.