U TOKU KONKURS ZA UPIS POLAZNIKA U CENTAR ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU

Min­istarst­vo unutra{njih poslo­va raspisa­lo je konkurs za upis 1.400 polazni­ka u Cen­tar za osnovnu poli­ci­jsku obuku za podru~je Poli­ci­jske uprave u Beogradu i jo{ 26 podru~nih poli­ci­jskih upra­va. Pri­javlji­van­je je u podru~nim poli­ci­jskim upravama.