NIKOLIĆ: OTVARANJE PONUDA ZA ISTRAŽNU BUŠOTINU U JALBOTINI SLEDEĆE NEDELJE

Gra|evinska sezona za JP Vodovod i kanal­izaci­ja tehni~ki tra­je cele godine, a sa lep­im vre­menom inten­zivi­ra­ju se radovi na zameni vodovodne i kanal­iza­cione mre‘e u gradu i seli­ma. Ekipa­ma pred­stoji zame­na kanal­iza­cione mre‘e u du‘ini od 300 metara u najvi{im delovi­ma sela Gnji­lan, po~etak zamene vodovodne mre‘e u Njego{evoj i uli­ci \ure Dani~i}a, ka‘e za TV Pirot Zoran Nikoli},direktor JP ćć”Vodovod i kanal­izaci­ja”. Teren­s­ki rad je ote‘an jer je dese­tak rad­ni­ka u izo­laciji zbog korona virusa. Nikoli} ka‘e je raspisan ten­der za istra‘nu bu{otinu u selu Jal­boti­na, koje je god­i­na­ma bez vode.