NASTAVAK UREĐENJA DVE KULE MOMČILOVOG GRADA

Pirot­sku tvr|avu Mom~ilov grad, od njene rekon­struk­ci­je 2018. godine, poseti­lo je vi{e od 100.000 poseti­la­ca. Jav­na nabav­ka za nas­tavak ure|enja tvr|ave otvore­na je do 5. aprila.