KORONA VIRUS POTVRĐEN KOD 58 OSOBA, JOŠ DVOJE PREMINULIH OD POSLEDICA VIRUSA

Korona virus potvr|en je kod joŠ{ 58 oso­ba sa podru~ja pirot­skog okru­ga, dve osobe iz Bele Palanke pre­minule su od posled­i­ca zaraze viru­som covid-19, saop{teno je iz ZZJZ. Pre­ma podaci­ma Zavo­da na korona virus poz­i­tiv­na je 31 oso­ba iz Piro­ta, 20 iz Dim­itro­vgra­da, 1 iz Babu{nmice i 6 iz Bele Palanke. Na le~enju u Op{toj bol­ni­ci Pirot je 48 bolesni­ka. Na PCR anal­izu danas je posla­to 29 uzo­ra­ka. U Covid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e su obavl­je­na 254 pre­gle­da. Mera ku}ne izo­lacije nalo‘ena je za 105 oso­ba, a ukin­u­ta za 47. Intezitet preno{enja virusa u pop­u­laciji je veo­ma visok, ocen­ju­ju stru~njaci i apelu­ju na gra|ane da po{tuju preporu~ene mere pre­ven­ci­je na suzbi­jan­ju {iren­ja virusa. Od po~etka masovne imu­nizaci­je do 30. mar­ta vakcin­isano je 16.860 oso­ba u okrugu. Od tog bro­ja 13.549 gra|ana prim­i­lo je obe doze vakcine.

Novih 5.107 slučaje­va korona virusa u Srbi­ji, 38 oso­ba pre­minu­lo od posled­i­ca infek­ci­je

Korona virus reg­istrovan je kod jo{ 5.107 oso­ba, a od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 38 obolelih od posled­njeg pre­se­ka stan­ja, objavl­jeno je na saj­tu Min­istarst­va zdravl­ja. Na korona virus je testi­rana 17.801 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma je 290 paci­je­na­ta od 7.368 ukup­no hospitalizovanih.