SVETISLAV KARI PEŠIĆ U KUĆI SLAVNIH

Ko{arka{ki stru~njak, Piro}anac, Svetislav Kari Pe{i} bi}e u FIBA Ku}i slavnih, prenosi Mocart sport. On je, navo­di se, izabran kao ~lan klase 2020. Pe{i} je kar­i­jeru po~eo u Piro­tu, nas­tavio u Par­ti­zanu, potom u Bosni. Kao igra~ je osva­jao bro­jne tit­ule, ali i kao tren­er. 1987. je u Bormeu osvo­jio Evrop­s­ki {ampi­onat sa reprezentaci­jom tada{nje Jugoslav­i­je. Na Evrop­skom prven­stvu 1993.godine je sa rweprezentaci­jom nema~ke postao prvak Evrope. Sa reprezentaci­jom je tri­jum­fo­vao i na Svetk­som prven­stvu u Indi­anapolisu. Tren­er­sku kar­i­jeru nas­tavio je u Nema~koj, potom i u [pani­ji. Sa ekipom Barselone je 2019. godine osvo­jio Kup kral­ja. Pe{i} je 2008. godine progla{en za prvog po~anog pro­motera Piro­ta u zemlji i sve­tu.