ODOBRENA SREDSTVA ZA PROJEKAT ”KORAK NAPRED”

Grad Pirot u u okviru javnog pozi­va pro­gra­ma SWISS Pro real­izu­je pro­jek­ta ”Korak napred” ~iji je cilj ekonom­sko osna‘ivanje neza­poslenih ‘ena i peduzetni­ca koje su po‘etnice u biznisu. Tim povodom odr‘ana je kon­fer­en­ci­ja za novinare.